Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ

Η Οργάνωση Παραγωγών εφαρμόζει πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή. Εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνουμε την αειφόρο παραγωγική διαδικασία με συνεχή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών (για την καλλιέργεια, τα μέσα παραγωγής και το περιβάλλον). Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μία εναλλακτική μέθοδος διαχείρισης περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική εν συγκρίσει με τη συμβατική μέθοδο παραγωγής. Η ολοκληρωμένη διαχείριση είναι η ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και την ποιότητα των προϊόντων. Πρόκειται για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενέργεια κ.α) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Οργάνωση Παραγωγών δραστηριοποιείται εντός του ευαίσθητου οικοσυστήματος της λιμνοθάλλασας Αιτωλικού – Μεσολογγίου. Σεβόμενη απόλυτα το περιβάλλον εφαρμόζει πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας από το έτος 2019.  Το OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δραστηριοποιείται, με ακεραιότητα και αξιοπιστία, στον τομέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η προστασία του καταναλωτή, η βελτίωση ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση και ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής προϊόντων, η μέριμνα για το περιβάλλον, αλλά και η πα

TUV HELLAS

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών αλλά και την εναρμόνιση με τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει πλέον να βασίζονται σε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους ενώ παράλληλα σέβονται το περιβάλλον ως προς τον τρόπο παραγωγής τους. Υπό αυτό το πρίσμα δημιουργήθηκε το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2, το οποίο αποτελεί την επέκταση του προτύπου ISO 14001, καθώς και στοιχείων του προτύπου ISO 9001, στη γεωργική παραγωγή
Η διαδικασία της πιστοποίησης AGRO 2.1, 2.2 περιλαμβάνει αξιολόγηση της πληρότητας και της ορθότητας του Εγχειριδίου του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος, στον αγρό. Με τη θετική ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εκδίδεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας, διεθνούς αναγνώρισης. Μετά την αρχική αξιολόγηση διενεργούνται Ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του συστήματος.

Κέντρο ποιότητας ελιάς

Η Οργάνωση Παραγωγών έχοντας εμπειρία ετών στην καλλιέργεια ελιών και πάθος για να παράξει ποιοτικά προϊόντα συνεργάζεται αποκλειστικά για την διαδικασία διαλογής ζύμωσης και ωρίμανσης με φυσικό τρόπο των ελιών με την εταιρεία Κέντρο Ποιότητας Ελιάς Ε.Ε.
Το Κέντρο Ποιότητας της Ελιάς είναι ένα “συνεργείο” που βάσει ενός επιστημονικά τεκμήριωμενου πλάνου, προλαμβάνει κάθε πρόβλημα που μπορεί να επιφέρει την ποιοτική υποβάθμιση της ελιάς καλαμών κατά τα κρίσιμα στάδια της ζύμωσης και της συντήρησης στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχαία Ωλένεια.